Přeskočit na obsah

Výskyt neurologických symptómov u ochorenia COVID-19: Systematický prehľad a metaanalýza

bolest hlavy
Foto: shutterstock.com

Autori práce uverejnenej v časopise Neurology v decembri 2021 si vytýčili za cieľ zhrnúť výskyt neurologických prejavov, ktoré udávali pacienti s infekciou COVID-19 za prvý rok od počiatku pandémie. Súčasne skúmali súvislosť týchto symptómov so závažnosťou ochorenia a jeho mortalitou.

Ako zdroje informácií slúžili štúdie v PubMed, Medline, Cochrane library, Clinicaltrials.gov a v databáze EMBASE. Sledované obdobie bolo od 31. decembra 2019 do 15. decembra 2020.

Z 2 455 citácií bolo do tohto prehľadu zahrnutých 350 štúdií, ktoré poskytli údaje o 145 721 pacientoch s COVID-19, z ktorých 89 % bolo hospitalizovaných. Bolo identifikovaných 41 neurologických prejavov (24 symptómov a 17 diagnóz). Súhrnná prevalencia najčastejších neurologických príznakov zahrňovala: únavu (32 %), myalgiu (20 %), poruchy chuti (21 %), poruchy čuchu (19 %) a bolesť hlavy (13 %).

Cievna mozgová príhoda bola najčastejšou neurologickou diagnózou (združená prevalencia 2 %). U pacientov s COVID-19 vo veku ≥ 60 rokov bola súhrnná prevalencia akútnej zmätenosti/delíria 34 % a prítomnosť akýchkoľvek neurologických prejavov v tejto vekovej skupine bola spojená s vyššou mortalitou (OR = 1,80; 95% CI: 1,11–2,91). Až u jednej tretiny pacientov s COVID-19 analyzovaných v tomto prehľade sa zaznamenal aspoň jeden neurologický prejav.

Záver: Jeden z 50 pacientov s COVID-19 prekonal mŕtvicu. U osôb starších ako 60 rokov mala viac ako jedna tretina akútnu zmätenosť/delírium; prítomnosť neurologických prejavov v tejto skupine bola spojená s takmer zdvojnásobením mortality. Výsledky musia byť interpretované s ohľadom na obmedzenie observačných štúdií a súvisiace možné skreslenie.

Zdroj:

Misra S,et al. Frequency of Neurologic Manifestations in COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis. Neurology. 2021 Oct 11:10.1212/WNL.0000000000012930. doi: 10.1212/WNL.0000000000012930.

Sdílejte článek

Doporučené