Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nesouhlasíme s poklesem plateb ambulantním specialistům

Nesouhlasíme s poklesem plateb ambulantním specialistům

05.12.2012 09:12
Zdroj: SAS, ČLK
Po úterním jednání vydalo k nové úhradové vyhlášce společné stanovisko Sdružení ambulantních specialistů, České lékařské komory a ostatních zástupců zdravotnických zařízení v segmentu ambulantní specializované péče a komplementu. Čtěte tiskovou zprávu.

Společné stanovisko ambulantních specialistů a ČLK lze v krátkosti shrnout do následujících bodů. Níže předkládáme tiskovou zprávu s obšírnějším sdělením.

- Nesouhlasíme s plánovaným poklesem plateb zdravotnickým zařízení ambulantní specialisované péče a komplementu od zdravotních pojišťoven, ať formou zcela kritického poklesu hodnoty bodu, či snižování úhrady pomocí MZ užitých koeficientů.

- Nesouhlasíme s tím, aby regulační opatření na předpisy léků, zdravotnických prostředků a materiálu byla nastavena tak, že postihnou nadpoloviční většinu všech zdravotnických zařízení.

- Za bezprecedentní a zcela nepřijatelný považujeme odstavec 5. v příloze 5. návrhu vyhlášky, dle něhož MZ plánuje v úhradách zvýhodnit větší zdravotnická zařízení (více než 4 autorské odbornosti) na úkor menších, tj. nejčastěji soukromých, rozdílem v hodnotě bodu až 27%.

- Vyzýváme MZ, aby upustilo od plánu ekonomické likvidace soukromého sektoru českého zdravotnictví a vyhlášku MZ přiměřeně upravilo.

Tisková zpráva

Připomínky

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS),

České lékařské komory (dále také jen ČLK)

a ostatních zástupců ZZ vsegmentu AS a části komplementu

knávrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013

vpodobě, jak byla kpřipomínkám zaslána 27.11.2012.

Schváleno na jednání 4.12.2012


Po prostudování návrhu úhradové vyhlášky a jeho příloh č. 3 a 5 zástupci zdravotnických zařízení segmentu ambulantní specializované péče a komplementu vyhlašují, že nesouhlasí:


  1. stím, že by u ambulantních specialistů měla zůstat stejná základní hodnota bodu, tj. 1,02 Kč, u odbornosti 901 a psychoterapeutických stacionářů ve výši 1,08 Kč a u odbornosti 809 (RTG) na hodnotě 1,05 Kč.

  2. skoeficientem 0,98 vúhradovém vzorci,

  3. stím, aby do počtu bodů vúhradovém vzorci byly zahrnuty jen ty body, které byly vreferenčním období oceněny hodnotou 1,02 Kč,

  4. spoklesem „malého počtu pojištěnců“ z50 na pololetí na 50 na celý rok,

  5. sdalším zpřísňováním limitů ambulantním specialistům u některých regulačních parametrů (léky, zdravotnické prostředky, ZÚM, ZÚLP),

  6. stím. že neodkladná péče by měla být hrazena nesmluvnímu ZZ jen ve výši 75% ceny , jež se hradí zařízení smluvnímu,

  7. stím, že referenčním obdobím by měl být rok 2011 a ne rok 2012,

  8. sesnížením úhrady hemodialýze,

  9. svlastně paušálním snížením hodnot bodu u velké části komplementu.


Zdůvodnění:


Ad 1), 2), 3) a 7)

Hodnota bodu u ambulantních specialistů dlouhodobě stagnuje na hodnotě 1,02 Kč, a to přesto, že již došlo několikrát knavýšení DPH a i vrámci inflace dochází neustále ke zvyšování nákladů na provoz zdravotnických zařízení. To se dotýká prakticky všech ordinací ambulantních specialistů nárůstem jejich nákladů až o desítky tisíc Kč ročně.

Kombinací toho, že do úhradového vzorce budou započítány jen některé body zreferenčního období a že vše bude vynásobeno koeficientem 0,98 znamená, že MZ požaduje po AS, aby za stejnou práci, jako vroce 2011, tržili o 2% méně peněz.

Tzv. nákladová rentabilita je u ZZ ambulantních specialistů již dnes kriticky nízká. Dojde-li kdalšímu poklesu úhrad, bude to znamenat reálné ohrožení ambulantní specializované péče vČR snásledným navýšením počtu hospitalizovaných, což bude mít za následek celkové prodražení zdravotní péče vČR.

Dle vyjádření vedení MZ je současný odhad příjmů zdravotního pojištění vroce 2013 jen o cca 1 a až 1,5 mld. Kč nižší, než pro rok 2012. T.j. pokles jen asi 0,5%, přičemž probíhá restrukturalizace lůžkové péče, která má řadu finančních prostředků prý ušetřit.

Ztoho plyne, že komezování financí pro ambulantní zdravotnická zařízení není žádný objektivní finanční důvod.

Za nepodkročitelnou hodnotu bodu pro rok 2013 považujeme u ambulantních specialistů 1,05 Kč se zahrnutím všech bodů zreferenčního období do úhradového vzorce bez jakéhokoli ponížení jakýmkoli koeficientem.

Stejně tak považujeme za nepřijatelné prolongovat platnost snížené hodnoty bodu u odbornosti 809. Žádáme její navýšení zpět na 1,10 Kč.

U odbornosti 901 a psychoterapeutických stacionářů žádáme navýšení hodnoty bodu na minimálně 1,11 Kč.


Ad 4)

Snížení tzv. malého počtu pojištěnců vlastně na polovinu, znamená snížení na úroveň, vníž prakticky žádné zdravotnické zařízení nebude schopno uhlídat výkyvy knákladech vpřípadě, pokud se bude muset vroce 2013 začít starat o nákladnější, tj. opravdu těžce nemocné pacienty. Jde o další mechanismus, který bude znamenat jen zhoršení finanční situace ambulantních specialistů, která takto péči o těžké pacienty bude muset zadotovat zplateb od ostatních zdravotních pojišťoven.

Za minimální hodnotu „malého počtu pojištěnců“ považujeme 100 za rok.


Ad 5)

Limit 50% u některých položek regulací znamená reálně přitvrzení těchto mantinelů o 10% proti roku 2012. Přičemž už pro rok 2012 byly regulace přitvrzeny (limit pro jejich uplatnění byl ponížen z 110 na 100%).

Reálná potřeba léků i vdobě „měkčích “ regulačních limitů vletech 2009 a 2010 by při důsledném matematickém uplatnění znamenala, že by bylo regulační srážky nuceno zaplatit u některých zdravotních pojišťoven až 70% (za rok 2009), resp. 50% (za rok 2010) ambulantních specialistů. Jistě musí každý uznat, že o takto velkém množství ambulancí nelze zodpovědně říci, že by snad léčily špatně či nehospodárně.

Neustálé přitvrzování limitů není jen silným stresujícím faktorem pro lékaře. Je i rizikem pro pacienta, že nebude adekvátně jeho stavu léčen, protože doktor bude nucen na výdajích za léky, zdravotnické prostředky, ZÚM a ZÚLP, ale i indukovanou péči šetřit ještě více, než musel dosud.

Zvýpočtů samotných zdravotních pojišťoven plyne, že vletech 2005 až 2011 nedocházelo kprakticky žádnému navýšení výdajů na léky předepisovaných na recept.

O těchto skutečnostech budeme pacienty otevřeně informovat.

Žádáme zreálnění regulačních mantinelů na úroveň, vníž budou zdravotní pojišťovny o regulacích jednat smax. 5% zdravotnických zařízení, tj. na úroveň vníž půjde opravdu o snahu odstranit nežádoucí úniky financí ze systému, nikoli o tlak na to, aby zdravotnická zařízení ze svého zaplatila nárůsty DPH.


Ad 6)

Každý lékař je ze zákona povinen poskytnout pacientovi neodkladnou péči. Není nikterak zdůvodnitelné, aby za stejnou práci lékaře byla různá úhrada jen podle toho, u které pojišťovny je pacient pojištěn. Návrh na snížení ceny práce jen při nesmluvním vztahu ZZ se ZP se jeví jako účelový zdůvodu úspory prostředků těch pojišťoven, které nemají dostatečné pokrytí smluvních ZZ po území celé republiky.

Za jediné správné řešení považujeme, aby hodnota bodu pro nesmluvní ZZ byla stejná nebo se hodně blížila hodnotě bodu ZZ smluvních.


Ad 7)

Neustálé vracení referenčního období o dva roky zpět je jednou ze základních příčin značného zkomplikování vyjednávání o regulacích mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, neboť kvůli němu je třeba věci i dříve již vyjednané (např. před půl rokem) projednávat opakovaně. Uzná-li např. ZP, že ZZ nemohlo při své práci postupovat levněji vroce 2011, neznamená to automatickou úlevu i pro rok 2012, protože pro každé ztěchto období platí jiná referenční data. Jde komplikaci, která vdobách, kdy referencím období byla pololetí předchozích let, neexistovala.

Jediným logickým řešením je vrátit se kdříve obvyklé praxi, tj. aby referenčním obdobím pro rok 2013 byl rok 2012.


Ad 8)

Viz rozbor asociace dialyzačních středisek na samostatném papíře.


Ad 9)

Zinformací zástupců dotčených odborností máme zprávy, že plánované ponížení hodnot bodu zvláště voborech 807, 816, 817 a 823 (zde způvodních 0,67 Kč nově na 0,40Kč) je zcela jednoznačně pro dotčená zdravotnická zařízení likvidační.

Vyzýváme vedení MZ, ani touto cestou nelikvidovalo ekonomicky zdravotnická zařízení dotčených odborností.


Zástupci segmentu AS i komplementu po prostudování legislativních norem, které mají ovlivnit financování zdravotnictví v roce 2013, dospěli k názoru, že jsou-li tyto normy součástí transformace zdravotnického systému vČR, pak tento směřuje k centralizaci zdravotní péče do velkých "nemocnic s poliklinikami", tedy k znovuobnovení ústavů národního zdraví na bazi velkých podnikatelských korporací, popřípadě velkých neziskových organizací".


Závěr:


Žádáme MZ, aby vsegmentech ambulantní specializované péče a komplementu přiměřeně navýšilo hodnotu bodu a zreálnilo podobu úhradového vzorce a regulační mantinely natolik, aby zdravotnická zařízení poskytující tyto typy péče nebyly existenčně ohrožovány a aby nedocházelo ke zbytečnému omezování ambulantní péče sjejím následným nežádoucím prodražením vdůsledku nárůstu počtu hospitalizovaných.


Zároveň vzhledem ktomu, že úhrada vroce 2013 má být počítána nikoli po pololetích, ale za celý rok, žádáme MZ, aby hlavně na VZP důsledně vymohlo dodržení lhůty pro konečné vyúčtování , tj. 120 dnů od konce roku 2013. Aby se již neopakovala letošní zkušenost, kdy jsme vyúčtování za rok 2011 od této ZP začali dostávat až na konci října 2012.


Za Radu Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. a segment ambulantní specialisované péče

MUDr. Zorjan Jojko, předseda a koordinátor segmentu AS.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky