Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 07. prosinec 2019 | Svátek má Ambrož a Benjamín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nová platová tabulka pro lékaře od ledna 2015

Nová platová tabulka pro lékaře od ledna 2015

06.01.2015 08:26
Zdroj: Česká lékařská komora
Autor: Česká lékařská komora
Od ledna 2015 se zvyšují tarifní platy lékařů i dalších zdravotníků o pět procent. Novinkou je, že tato tabulka se bude vztahovat i na lékaře Vězeňské služby ČR a lékaře ve zdravotnických zařízeních Ministerstva vnitra. Nic se naopak nemění na tom, že zaměstnanci, kteří nepobírají za práci plat ale mzdu, si budou muset její zvýšení vyjednat sami nebo prostřednictvím LOK-SČL. Celé znění nařízení vlády společně s novou platovou tabulkou najdete v článku...
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Od ledna 2015 se zvyšují tarifní platy lékařů i dalších zdravotníků o 5 %. Tabulka je přílohou č. 8 nařízení vlády č. 303/2014 Sb. účinného od 1.1.2015.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 303/2014 Sb.
ze dne 8. prosince 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb. a nařízení vlády č. 224/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

2. V § 5 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“
a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

3. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním
pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který
vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při
pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení,
ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním
pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený
podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud mu
nepřísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto
nařízení.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

4. V § 5 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

5. V § 5 odst. 5 se slova „v zařízení sociálních služeb 18a) ,“ včetně poznámky pod čarou
č. 18a zrušují, číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“ a číslo „6“ se nahrazuje slovy „7 nebo
8“.

6. V § 5 odst. 6 se za slova „zdravotních služeb“ vkládají slova „ a v zařízení sociálních
služeb“, číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“, číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“ a číslo „7“
se nahrazuje číslem „8“.

7. V § 5 odst. 7 se slova „lékařem nebo zubním lékařem ve Zdravotnickém zařízení
Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky,“ zrušují
a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

8. V § 5 odst. 8 se za slova „lůžkové péče“ vkládají slova „, ve Zdravotnickém zařízení
Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky“ a číslo „7“ se nahrazuje
číslem „8“.

9. V § 5 odst. 9 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

10. V § 6 odst. 2 se slova „zařazeným do šesté a vyšší platové třídy“ zrušují.

11. V § 8 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

12. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)

13. Za přílohu č. 2 se vkládá se nová příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)

Dosavadní přílohy č. 3 až 9 se označují jako přílohy č. 4 až 10.

14. V nadpisu přílohy č. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

15. V nadpisu přílohy č. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

16. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 6
(v Kč měsíčně)

17. V nadpisu přílohy č. 7 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

18. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 8
(v Kč měsíčně)

19. V nadpisu přílohy č. 9 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

20. V příloze č. 10 ve III. skupině se bod 7 zrušuje.
Dosavadní bod „8“ se označuje jako bod „7“, bod „8.1.“ jako bod „7.1.“ , bod „8.2.“ jako
bod „7.2.“ a bod „9“ jako bod „8“.

21. V příloze č. 10 ve III. skupině se na konci doplňuje bod 9, který zní:
„9. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci
výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem
uložených omezení a povinností.“.

22. V příloze č. 10 ve IV. skupině se na konci doplňuje bod 4, který zní:
„4. Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním
veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným
závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.“.

Čl. II.

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky