Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ohlédnutí za konferencí Respiratory Forum 2015

Ohlédnutí za konferencí Respiratory Forum 2015

Medical Tribune 26/2015
14.12.2015 15:50
Autor: haš

V prvním adventním týdnu se v Praze uskutečnila multioborová konference o respirační medicíně Respiratory Forum 2015, které se zúčastnilo více než 130 alergologů a pneumologů z celé České republiky. Přední čeští odborníci na ní představili aktuální trendy zaměřené na problematiku astmatu. Série workshopů pak umožnila diskusi a detailní pohled na vybrané aspekty každodenní lékařské praxe.

Program setkání byl rozdělen do dvou jednacích dnů. Páteční část konference nabídla třídílný přednáškový cyklus pod názvem „Astma pro rok 2016“. Účastníci fóra měli možnost vyslechnout tři souhrnná sdělení, jejichž tématem byla diagnostika a farmakoterapie astmatu a přehled specifických léčebných postupů a biologické léčby. V sobotu byli účastníci rozděleni do skupin a absolvovali workshopy týkající se inhalačních systémů a adherence, rozdílnosti alergického a eosinofilního astmatu a právní problematiky v lékařské praxi. Konferenci Respiratory Forum 2015 zorganizovala ve spolupráci s Českou společností alergologie a klinické imunologie a Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP společnost Teva Pharmaceuticals CR. Během konference poskytl redakci Medical Tribune krátký rozhovor jeden z přednášejících a současně i jeden z odborných garantů, prim. MUDr. Viktor Kašák z oddělení respiračních nemocí zdravotnického zařízení LERYMED.

|Pane primáři, partnerem konference byla pouze jedna farmaceutická firma. Ovlivnilo to nějak témata přednášek nebo workshopů?

Celé fórum bylo zcela odbornou záležitostí a v rámci konference nezaznělo žádné firemní sdělení. Odborný program nebyl ze strany hlavního partnera nijak koordinován, což byla také podmínka garance obou odborných společností. Nebylo by to ani možné, protože například moje přednáška se týkala přehledu farmakoterapie napříč všemi výrobci léků.

|Jaké cíle si Respiratory Forum vytyčilo?

Naším hlavním cílem je upozornit na syndrom astmatu, ale věnovat se také přesahu CHOPN s astmatem, tedy syndromu ACOS. Ve farmakoterapii astmatu i bronchiálních obstrukcí přibylo poměrně hodně nových léků, především fixních kombinací a také inhalačních systémů, to je potřeba shrnout. Je třeba upozornit i na rizikové faktory, o kterých se dříve příliš neuvažovalo, patří mezi ně například obezita. Dále mohou vznikat potíže při léčbě komorbidit, což se týká třeba terapie hypertenze astmatika beta‑blokátory. Astma zhoršuje gastroezofagální reflux, který má velká část populace. Ukazuje se, že astma může mít mnoho podob a může být velmi prospěšné podívat se na tento syndrom i trochu jiným pohledem.

|Zmínil jste inhalační systémy, jak se s nimi pracovalo během workshopu?

Správné zvládnutí inhalační techniky pacientem je základem dobré adherence pacienta k léčbě. Pacient by neměl odejít z ordinace nepoučen a měl by mít nacvičeny i dovednosti v inhalační technice. Aby bylo možné edukovat pacienta, je třeba, aby s inhalátorem uměl zacházet i lékař a zdravotní sestra. Workshop nám umožnil pracovat v menších skupinách a práci s některými inhalačními systémy si ukázat. Inhalačních systémů je však tolik, že není v našich silách se dopodrobna věnovat všem. Důležité je postihnout základní typy inhalačních systémů. K těmto účelům mám od každého typu inhalátoru dvě sestavy. Jedna je určena k tomu, aby kolovala mezi účastníky workshopu a dostala se každému „do ruky“. S tou druhou pracuji z hygienických důvodů pouze já a na něm ukazuji konkrétně techniku inhalace.

|Téma inhalačních systémů by bylo jistě zajímavé i pro lékárníky…

S manželkou, která je zdravotní sestra, již semináře pro farmaceuty provádíme. Letos jich na celostátní úrovni proběhlo nejméně pět a byly beznadějně naplněny. Ukázalo se, že inhalační systémy dělají lékárníkům velké problémy, protože v praxi nemají možnost si je „osahat“. Lékárník ale může postupovat stejně jako my lékaři – požádat farmaceutickou firmu vyrábějící inhalátor o jeho placebo nebo o trenažér, na kterém použití inhalačního systému pacientovi vysvětlí. Současně s placebem či s trenažérem by měl reprezentant firmy lékárníkovi ukázat práci s inhalátorem, aby i on edukoval pacienty správně.

|Mají alergologové a pneumologové dostatečné možnosti pro edukaci pacientů?

Podařilo se nám prosadit sesterský edukační kód na inhalační léčbu. Kód se připravoval více než pět let a zdravotnické zařízení ho nyní může vykázat při první indikaci inhalačního systému nebo při jeho změně. Všechny zdravotní pojišťovny kromě VZP jsou schopné tento kód smluvně zajistit. Pacienty VZP samozřejmě edukujeme také, ale tato naše práce není pojišťovnou nijak zohledněna.

|Jak se díváte na kouření, které je jedním z predisponujících faktorů astmatu?

Astmatici by samozřejmě kouřit neměli. Mrzí mne, že hodně kuřáků je mezi zdravotními sestrami, především pracujícími v akutní péči. Ale měli bychom se soustředit na boj proti pasivnímu kouření. Astma je nevyléčitelná choroba, ale výborně léčitelná. Ovšem za podmínky, že pacient bude trvale užívat preventivní léky a vyhne se škodlivinám v životním prostředí, kam pasivní kouření rozhodně patří.

| Máte již představu, jakým směrem se bude ubírat další ročník konference?

Byli bychom rádi, kdyby se Respiratory Forum stalo tradicí. O jeho programu je předčasné uvažovat, vždyť první ročník sotva skončil. Nejdříve bude třeba tento ročník zhodnotit i podle zpětné vazby od účastníků. Letošní ročník byl poznamenán neúčastí specialistů na intersticiální plicní fibrózu, kteří měli paralelně probíhající vlastní setkání, takže jejich přizvání může být jedním z námětů pro ročník příští.

Informace o přípravách dalšího ročníku a materiály z konference letošní najdou zájemci na adrese www.respiforum.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky