Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. listopad 2019 | Svátek má Cecílie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nová doporučení jsou pro snižování hyperglykémie u diabetu 2. typu klíčová

Nová doporučení jsou pro snižování hyperglykémie u diabetu 2. typu klíčová

Medical Tribune 22/2018
12.11.2018 11:38
Zdroj: MT
Autor: kol

Po přezkoumání nejnovějších důkazů – včetně řady nedávných studií týkajících se léků a intervencí v oblasti životního stylu – vydaly Evropská asociace pro studium diabetu (EASD) a Americká asociace pro diabetes (ADA) aktualizované konsensuální prohlášení (Consensus Report 2018) týkající se managementu hyperglykémie u pacientů s diabetem 2. typu. V průběhu říjnového kongresu EASD v Berlíně jsme se na tento dokument, který mění dosavadní guidelines, zeptali Melanie J. Daviesové, MC ChB, MD, University of Leicester, UK, jež Consensus Report 2018 prezentovala.  • Co považujete za klíčové sdělení tohoto kongresu?

Domnívám se, že to je jednoznačně nový Consensus Report vycházející z nejnovějších dat. Je velmi odlišný od těch předchozích, je skutečně založen na důkazech, dává velmi jasná doporučení ohledně použití různých glukózu snižujících léků, ale i jasné instrukce ohledně léčby založené na pacientově charakteristice. Dokument vznikl na základě spolupráce mezinárodní expertní skupiny a je zaměřen na postupy managementu glykémie u dospělých s diabetem 2. typu s cílem snížit komplikace a zachovat dobrou kvalitu života v kontextu managementu všeobecného kardiovaskulárního rizika.

Je zřejmé, že vše je konkrétně ovlivněno dnes tolik diskutovanými kardiovaskulárními studiemi, přítomností srdečního selhání, chronickým onemocněním ledvin, aterosklerotických a kardiovaskulárních chorob. Velká pozornost se klade na to, aby pacient stál v centru péče a rozhodování.  • Zásadním se tedy stává zhodnocení klíčové pacientovy charakteristiky?

Nové doporučení se zaměřuje ne na to, jaký by měl být cíl glykemické kontroly u pacienta, ale na konkrétní způsob, jak jej dosáhnout, přičemž se berou v úvahu preference nemocného a volí se z mnohem širší základny terapií účinných pro kontrolu glykémie. Pacient je jednoznačně v centru léčby.

S tím vším úzce souvisí jeho životní styl, komorbidity – samozřejmě zejména kardiovaskulární onemocnění, chronické onemocnění ledvin a srdeční selhání, ale i další klinické charakteristiky, jako HbA1c a hmotnost, a v neposlední řadě okolnosti, jako je motivace nemocného, ale i deprese a kulturní a socioekonomické podmínky. Základem pro stanovení terapie musí být vždy zvážení přítomnosti již zmíněných kardiovaskulárních onemocnění, renálních chorob a srdečního selhání, přičemž doporučujeme léčbu zahájit metforminem, je‑li pacientem tolerován.  • Co konkrétně nová doporučení panelu odborníků z obou společností, které aktualizují své předchozí pokyny z roku 2015, zahrnují?

Metformin je i nadále léčbou první linie u téměř všech pacientů s diabetem 2. typu. Výběr léčiv přidaných k metforminu je ale nyní založen na preferencích a klinických charakteristikách pacienta, včetně přítomnosti kardiovaskulárních a dalších chorob. Při volbě terapie je nutné vždy myslet na to, že přítomnost kardiovaskulárních a renálních onemocnění, stejně jako srdeční selhání, značně ovlivňují volbu další glukózu snižující léčby. Konkrétně, například u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním se nyní doporučuje zahájit léčbu agonisty receptoru pro GLP‑1 nebo inhibitory SGLT‑2 s průkazem kardiovaskulárního přínosu. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním a srdečním selháním se doporučují inhibitory SGLT‑2. U nemocných s chronickým onemocněním ledvin s kardiovaskulárním onemocněním nebo bez něj je dobré zvážit léčbu inhibitory SGLT‑2, s preferencí těch s prokázaným benefitem.  • Jaká je největší změna oproti dosavadním odborným doporučením?

Samotná skutečnost, že vydáváme velmi jasné guidelines pro použití různých algoritmů v různých situacích. Dosud jsme vždy uvažovali na prvním místě jen o metforminu a až potom při neúspěchu přicházel v úvahu výběr z celé řady jiných terapií. Nyní ale dáváme velmi jasná konkrétní doporučení hned od počátku, co se týče priorit ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním na podkladě aterosklerózy, srdečního selhání a onemocnění ledvin. Doporučujeme i další faktory, které je třeba posléze brát v úvahu, těmi jsou například hmotnost pacienta, náklady na léčbu a hypoglykémie.

Tato doporučení kladou větší pozornost na životní styl, zejména se zaměřením na snížení hmotnosti a obezity, včetně metabolické chirurgie. Metabolické operace jsou doporučenou léčbou pro dospělé s diabetem 2. typu a s BMI 40 nebo více nebo s BMI 35,0 až 39,9, kteří nedosahují trvalé ztráty hmotnosti a zlepšení komorbidit pomocí jiných rozumných neoperačních metod.

Management hyperglykémie u diabetu 2. typu se stal i vzhledem k obrovskému množství nových léků velmi komplexní záležitostí. Nová doporučení proto věnují velkou pozornost spolupráci s pacientem a self‑managementu, který má zásadní vliv na úspěšnost jakýchkoli farmakologických intervencí. Důraz je kladen na podporu pacienta a úsilí o zlepšení stravování a pohybových aktivit; právě zdravý životní styl je pokládán za základní kámen veškerého managementu glykémie. Jednoznačným doporučením je zvýšení fyzické aktivity, která prokazatelně zlepšuje kontrolu glykémie u pacientů s diabetem 2. typu.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky