Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 09. červenec 2020 | Svátek má Drahoslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Avelumab v kombinaci s axitinibem schválen pro léčbu 1. linie pokročilého renálního karcinomu

Avelumab v kombinaci s axitinibem schválen pro léčbu 1. linie pokročilého renálního karcinomu

Medical Tribune 24/2019
25.11.2019 12:36
Zdroj: MT
Autor: red

Evropská komise schválila avelumab (Bavencio) v kombinaci s axitinibem pro první linii léčby pokročilého renálního karcinomu. Toto schválení je založeno především na výsledcích studie JAVELIN Renal 101, která prokázala statisticky významné prodloužení přežití bez progrese onemocnění (PFS) u nemocných léčených touto kombinací oproti pacientům léčeným sunitinibem. Kombinační režim je schválen napříč všemi prognostickými rizikovými skupinami podle IMDC a nezávisle na expresi PD‑L1.


Pro nemocné s renálním karcinomem (renal cell carcinoma – RCC) Evropská komise schválila novou terapeutickou modalitu. Jde o inhibitor PD‑L1 avelumab v kombinaci s axitinibem. Schválení tohoto léku vychází mimo jiné z výsledků randomizované, otevřené multicentrické studie fáze III JAVELIN Renal 101.

Interim analýza této studie prokázala, že kombinační režim avelumabu s axitinibem statisticky významně snižuje riziko progrese onemocnění nebo úmrtí, a to o 31 procent (HR = 0,69; 95% CI 0,574–0,825; p < 0,0001), a zároveň téměř zdvojnásobuje podíl nemocných s objektivní léčebnou odpovědí v porovnání se sunitinibem (ORR = 52,5 %; 95% CI 47,7–57,2 vs. 27,3 %; 95% CI 23,2–31,6) bez ohledu na status PD‑L1. Do studie vstoupilo 886 nepředléčených pacientů s pokročilým nebo metastatickým světlobuněčným RCC. Podle stratifikace IMDC spadalo 21 procent do skupiny s příznivým rizikem, 62 procent vykazovalo střední riziko a 16 procent mělo riziko vysoké. Podle kritérií Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) mělo příznivé riziko 22 procent, riziko střední 65 procent a 11 procent riziko vysoké. Primárním cílovým ukazatelem bylo centrálně hodnocené PFS podle kritérií RECIST v1.1. Druhým primárním ukazatelem bylo celkové přežití i u nemocných s PD‑L1 pozitivním nádorem (exprese PD‑L1 minimálně 1 %). U nemocných, kteří byli léčeni avelumabem v kombinaci s axitinibem, byl medián PFS o více než pět měsíců delší než u pacientů, kteří dostávali sunitinib, a to bez ohledu na míru exprese PD‑L1 (13,3 měsíce; 95% CI 11,1–15,3 vs. 8,0 měsíce; 95% CI 6,7–9,8). Zlepšení PFS bylo pozorováno napříč všemi předdefinovanými prognostickými skupinami.

Data udávající celkové přežití ještě není možné definitivně hodnotit. V interim analýze při sledování v délce 19 měsíců byl poměr rizik pro úmrtí 0,80; 95% CI 0,616–1,027 ve prospěch skupiny léčené avelumabem. Nejčastější nežádoucí účinky byly průjem (62,8 %), hypertenze (49,3 %), únava (42,9 %), nauzea (33,5 %), dysfonie (32,7 %), snížená chuť k jídlu (26,0 %), hypotyreóza (25,2 %), kašel (23,7 %) a bolest hlavy (21,3 %).

Společnosti Merck a Pfizer vytvořily globální strategickou alianci, na jejímž základě společně koordinují klinické hodnocení avelumabu a uvádějí jej na trh. Rozhodnutí Evropské komise navazuje na podobný krok amerického regulačního úřadu FDA (Food and Drug Administration), který schválil avelumab v kombinaci s axitinibem pro první linii léčby RCC v květnu 2019.

Velká část pacientů s pokročilým RCC po skončení léčby první linie už v aktivní léčbě nepokračuje například kvůli špatnému výkonnostnímu stavu nebo kvůli nežádoucím účinkům iniciální terapie. Pětileté přežití je u tohoto typu nádoru přibližně 12 procent. RCC je nejčastější formou karcinomu ledvin, zodpovědnou za 90 procent všech případů nádorů ledvin. Česká republika přitom patří mezi země s mimořádně vysokým výskytem tohoto typu nádoru.

Program klinického hodnocení JAVELIN zahrnuje 30 klinických studií s více než 10 000 pacienty s 15 různými typy nádorů. Kromě RCC se jedná o karcinom hlavy a krku, karcinom z Merkelových buněk, nemalobuněčný karcinom plic a uroteliální karcinom. Avelumab je látkou ze skupiny inhibitorů PD‑L1. Jako taková přerušuje vazbu mezi proteinem programované buněčné smrti 1 (PD‑1) na povrchu lymfocytu a jeho ligandem (PD‑L1) na povrchu nádorové buňky. Zasahuje do složité interakce mezi nádorem a imunitním systémem tím, že odblokovává brzdné mechanismy protinádorové imunitní reakce. Tato humanizovaná monoklonální protilátka navozuje jak adaptivní, tak vrozenou imunitní odpověď. To je dáno duálním mechanismem účinku. Kromě zablokování interakce mezi PD‑1 a PD‑L1 konstrukce molekuly díky přítomnosti volného FC fragmentu vyvolává lýzu buněk nádoru např. prostřednictvím NK buněk.

V září 2017 Evropská komise schválila avelumab v monoterapii pro léčbu dospělých nemocných s metastatickým karcinomem z Merkelových buněk bez omezení na konkrétní linii léčby a v ČR je v této indikaci hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění od 1. 1. 2019. V této indikaci je avelumab schválen v 50 zemích světa, většinou bez omezení na konkrétní linii léčby.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky