Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 02. červen 2020 | Svátek má Jarmil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

SYMPOSIUM I: PNEUMONIE: Aspirační pneumonie

SYMPOSIUM I: PNEUMONIE: Aspirační pneumonie

Medicína po promoci 6/2003
01.12.2003 00:00
Autor: John L. Johnson, MD, Christina S. Hirsch, MD, PhD
V důsledku stárnutí populace se lékaři vprvní linii mohou setkávat se stále větším počtem případů aspirační pneumonie, a to jak komunitně získané, tak nosokomiální. Je důležité, aby lékaři toto onemocnění znali, protože diagnóza aspirační pneumonie je obvykle založena na klinickém obrazu a iniciální terapie je převážně empirická. Dr. Johnson a dr. Hirsch vtomto článku pojednávají opredisponujících faktorech a bakteriálních původcích aspirační pneumonie a předkládají přehled současných doporučení pro prevenci a léčbu.

Prvním krokem vpatogenezi většiny případů bakteriální pneumonie je mikroaspirace bakterií, které kolonizovaly orofarynx. Termín aspirační pneumonie je tradičně vyhrazen pro případy, kdy došlo kaspiraci velkého množství žaludečních nebo orofaryngeálních sekretů nebo jiného exogenního materiálu (»makroaspirace«), a je spojován svýrazným následným postižením plic. Aspirační pneumonie vzniká nejčastěji při poruše obranných reflexů horních a dolních dýchacích cest upacientů sporuchami vědomí a onemocněním centrálního nervového systému.Epidemiologické faktory
Skutečná incidence aspirační pneumonie není známa, protože mnoho případů komunitně získané i nosokomiální pneumonie může být způsobeno nerozpoznanou aspirací.1 Aspirační pneumonie se vyskytuje nejčastěji uhospitalizovaných osob a pacientů vdlouhodobé ústavní péči; zvláště pak upacientů stakovým preexistujícím onemocněním, které je predisponuje kaspiraci, jako je například iktus, křečové paroxysmy a další poruchy (tab. 1). Odhaduje se, že aspirační pneumonie tvoří 6 až 9% všech případů komunitně získané pneumonie.2,3 Vzhledem krostoucí populaci seniorů, unichž se setkáváme sřadou současně přítomných onemocnění predisponujících kaspiraci, je pravděpodobné, že se incidence aspirační pneumonie uhospitalizovaných pacientů bude zvyšovat. Dokonce i zdraví jedinci občas vdechnou malé částečky orofaryngeálních sekretů. Při použití citlivého scintigrafického vyšetření prokázali Huxley a spol. aspiraci během hluboké fáze spánku u9 (45%) z20 zdravých osob.4 Naštěstí se ve většině případů jedná odrobnou aspiraci, která vyvolává jen málo obtíží a jen velmi vzácně bakteriální pneumonii. To, zda se po aspiraci rozvine aspirační pneumonie, je dáno množstvím aspirátu, jeho charakterem (např. kyselý materiál oproti neutrálnímu, tekutý versus obsahující pevné částice, infikovaný oproti sterilnímu), frekvencí epizod aspirace a stavem imunitního systému postiženého. Mnoho příhod proběhne nepozorovaně nebo není klinicky rozpoznáno. Bakteriální pneumonie se rozvíjí vpřípadě, kdy aspirované bakterie nejsou zplic účinně odstraněny nebo kdy je objem aspirátu tak velký, že přesahuje očisťovací schopnosti plic. Snejvětší pravděpodobností se pneumonie rozvine při masivní aspiraci nebo při aspiraci materiálu snízkým pH nebo materiálu, který obsahuje velké množství bakterií.
...

Komentář

Autor: MUDr. Hana Roháčová

Autoři článku podrobně rozebírají problematiku aspiračních pneumonií, které mohou být příčinou závažných zdravotních problémů, ať již vznikají primárně vkomunitě, či unemocných hospitalizovaných, především na jednotkách intenzivní péče. Může se jednat omikroaspirace, ke kterým pravděpodobně dochází i za fyziologických okolností především ve spánku, a snimiž se zdravý člověk vyrovná bez dalších zdravotních potíží, zatímco uosoby sjinou chorobou dochází krozvoji onemocnění. Kmakroaspiracím, tedy velkému objemu vdechnutého materiálu, dochází při vdechnutí sekretů zhorních cest dýchacích či ze žaludku. Incidence aspiračních pneumonií není známa, nicméně předpokládá se, že tvoří asi 6 až 9% všech komunitních pneumonií a stoupá ve vyšších věkových kategoriích. Ani vČeské republice nepodléhají aspirační pneumonie hlášení, takže jejich incidenci lze jen odhadovat. Predispoziční faktory jsou jistě shodné; autoři vypočítávají, že se jedná především oporuchy vědomí při požívání alkoholu, změnu psychického stavu po abúzu léků, dysfagie různého původu, gastroezofageální reflux, neurologická onemocnění spojená sporuchou polykání či dýchání, aplikace žaludeční sondy, intubace plic, dále zvracení a poruchy dolních cest dýchacích. Mnohé příčiny aspiračních pneumonií však zůstávají neobjasněny. Hlavními viníky aspiračních pneumonií jsou jistě bakterie, které osídlují ústní dutinu a horní dýchací cesty. Vúvahu je nutno brát rovněž chemické příčiny, jimiž mohou být minerální oleje, žaludeční kyselina apod. Po aspiraci dochází khypoxémii, a to vzávislosti na masivnosti vdechnutí aspirátu. Infiltrativní změny vznikají při plicních bazích při poloze pacienta vsedě či vstoje, zatímco zadní části horních laloků bývají postiženy při poloze vleže. Toto dělení je dle mého názoru spíše pomocné a nelze se oně opírat při stanovování diagnózy. Je však třeba připomenout, že vzhledem kanatomickému uspořádání je větší predispozice kpostižení pravé plíce (odstup hlavního bronchu). I aspirace pouze chemického materiálu však vede kporušení přirozeného stavu, takže ksekundárním bakteriálním komplikacím může dojít během několika málo dnů. Proto bychom neměli spoléhat na to, že se jedná očistě chemickou pneumonii, a při nálezu infiltrátů bychom měli zajistit nemocného antibiotiky. Jinak může dojít krozvoji těžké infekce i ktvorbě plicního abscesu či empyému.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 6/2003, strana 15Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky