Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 21. April 2021 | Svátek má Alexandra

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 5/2008
vydáno: 11.11.2008

<< skrýt odpovědi

1. Která tvrzení týkaj­ící se Creaktivního proteinu nejsou pravdivá?
a) Vyšetření Creaktivního proteinu se nyní využívá častěji, protože byl vyvinut levný a vysoce citlivý test pro stanovení jeho koncentrace.
b) Z mnohorozměrové analýzy vyplynulo, že zvýšená koncentrace Creaktivního proteinu představuje u pacientů s akutním či chronickým srdečním selháním nezávislý předpovědní ukazatel nepříznivých výsledných stavů.
c) Creaktivní protein vykazuje přímý nepříznivý vliv na cévní endotel, neboť potlačuje uvolňování oxidu dusnatého a zvyšuje tvorbu endotelinu1 a zároveň navozuje expresi endoteliálních adhezních molekul.
d) Zvýšení koncentrace Creaktivního proteinu nesouvisí například s akutními a chronickými infekcemi, kouřením cigaret, akutními koronárními syndromy a aktivními zánětlivými stavy.
2. Která tvrzení týkaj­ící se TNFα a dalších prozánětlivých cytokinů nejsou pravdivá?
a) TNFα a interleukiny 1, 6 a 18 jsou pokládány za prozánětlivé cytokiny a jsou vytvářeny jadernými buňkami v srdci.
b) Cytokinová hypotéza srdečního selhání předpokládá, že určitý spouštěč, jako např. ischemické poškození srdce, nastartuje vrozené stresové odpovědi včetně tvorby prozánětlivých cytokinů, přičemž exprese uvedených cytokinů je spojena s nepříznivým působ
c) Je pravděpodobné, že prozánětlivé cytokiny vyvolávají apoptózu a nekrózu myocytů; interleukin6 u myocytů navozuje hypertrofickou odpověď, zatímco TNFα způsobuje dilataci levé komory.
d) U pacientů trpících srdečním selháním byly popsány snížené sérové koncentrace solubilní formy Fas, přičemž nízké koncentrace byly spojeny s onemocněním těžkého stupně.
3. Která tvrzení týkaj­ící se oxidačního stresu j­sou pravdivá?
a) Oxidační stres poškozuje buněčné proteiny a způsobuje apoptózu a nekrózu myocytů.
b) Oxidační stres není spojen s výskytem arytmií a endoteliální dysfunkcí.
c) Na nárůstu oxidačního stresu se podílejí zánět a aktivace imunitního systému, aktivace systému reninangiotensinaldosteron a sympatického nervového systému, vzestup koncentrací cirkulujících katecholaminů a tvorba peroxynitritu.
d) Mezi nepřímé ukazatele intenzity oxidačního stresu nepatří malondialdehyd a myeloperoxidázu.
4. Která tvrzení týkaj­ící se neurohormonů nejsou pravdivá?
a) Plazmatická koncentrace noradrenalinu představuje nezávislý předpovědní ukazatel úmrtnosti.
b) Plazmatické koncentrace endotelinu1 i velkého endotelinu1 jsou u pacientů trpících srdečním selháním zvýšeny a přímo korelují s tlakem v plicnici, se závažností onemocnění a s úmrtností.
c) Nejspolehlivějším předpovědním ukazatelem úmrtnosti a hospitalizace pro srdeční selhání je BNP.
d) Snížené uvolňování argininvasopressinu vede ke zhoršení srdečního selhání.
5. Která tvrzení týkaj­ící se natriuretických peptidů jsou pravdivá?
a) BNP vyvolává arteriální vazokonstrikci, snižuje diurézu a natriurézu a zvyšuje aktivitu systému reninangiotensinaldosteron a sympatického nervového systému.
b) Natriuretické peptidy nejsou vylučovány ledvinami.
c) Stanovení koncentrace BNP je nejpřínosnější při akutním vyšetřování pacientů trpících dušností, neboť za těchto okolností lze plně využít snadnost a rychlou dostupnost výsledků.
d) Koncentrace BNP je rovněž přesným předpovědním ukazatelem přežití nemocných s akutním dekompenzovaným srdečním selháním, a to nezávisle na ejekční frakci levé komory.
6. Které z následuj­ících stavů j­sou používána v klasifikaci astmatu podle tíže před každodenní léčbou?
a) Noční probouzení
b) Interference s běžnou aktivitou
c) Akutní užití bronchodilatancií
d) Exacerbace
7. Které z následuj­ících tvrzení o Testu kontroly astmatu (aCT) není pravdivé?
a) Testování funkce plic je nezbytné k vypočítání skóre.
b) Symptomy astmatu během posledních čtyř týdnů jsou použity ke stanovení ACT skóre.
c) Skóre ACT < 20 znamená, že astma není pod kontrolou.
d) Skóre ACT může být použito k úpravě medikace.
8. Které z následuj­ících stavů není používáno v hodnocení kontroly nad astmatem?
a) Progresivní pokles funkce plic
b) Frekvence a závažnost exacerbací
c) Špatná adherence k léčbě
d) Potřeba úlevových léků
9. Které z následuj­ících tvrzení týkaj­ících se astmatu j­e pravdivé?
a) Zlepšení funkce plic a symptomů pokračuje více než tři měsíce po posílení léčby.
b) Reziduální účinek protizánětlivé léčby vymizí během několika dnů po snížení dávky nebo přerušení podávání.
c) Úprava medikace by měla být založena pouze na podkladě výsledků vyšetření funkce plic (např. spirometrie).
d) Dosažení kontroly nad astmatem je možné pouze u lehkého až středně těžkého perzistujícího astmatu.
10. Které zobrazovací vyšetření má být provedeno j­ako první u pacienta s bolestí břicha v pravém horním kvadrantu?
a) CT bez kontrastu
b) CT s perorálním kontrastem
c) CT s perorálním a nitrožilním kontrastem
d) Ultrasonografie
11. Které zobrazovací vyšetření má být provedeno j­ako první u pacienta s bolestí břicha v levém dolním kvadrantu?
a) Výpočetní tomografie bez kontrastu
b) Výpočetní tomografie s perorálním kontrastem
c) Výpočetní tomografie s perorálním a nitrožilním kontrastem
d) Ultrasonografie
12. Který z následuj­ících příznaků může nej­lépe odlišit appendicitidu od j­iných příčin bolesti břicha?
a) Bolest v pravém dolním kvadrantu
b) Přemístění bolesti z periumbilikální oblasti do pravého dolního kvadrantu
c) Nechutenství
d) Zvýšená teplota
13. Který z následuj­ících j­evů lze označit za nežádoucí účinek alfablokátorů?
a) Zvýšenou incidenci karcinomu prostaty
b) Zvýšenou incidenci karcinomu prostaty o vysokém gradingu
c) Ortostatickou hypotenzi
d) Poruchu ejakulace
14. Které z níže uvedených tvrzení ohledně chirurgické léčby benigní hyperplazie prostaty platí?
a) Laserová prostatektomie je spojena s poklesem libida.
b) Transuretrální incize prostaty vede k retrográdní ejakulaci častěji než transuretrální resekce prostaty.
c) Transuretrální jehlová ablace je doporučována pouze u mužů se závažnými příznaky, kteří nejsou kandidáty operačního řešení.
d) Četnost opakovaných zákroků je po transuretrální mikrovlnné terapii vyšší než po transuretrální resekci prostaty.
15. Která z následuj­ících vyšetření j­e obvykle zahrnuto do vstupního vyšetření nemocných s příznaky benigní hyperplazie prostaty?
a) Vyšetření prostaty per rectum
b) Analýza moči
c) Stanovení koncentrace prostatického specifického antigenu
d) Stanovení sérové koncentrace kreatininu

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky