Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2010
vydáno: 28.06.2010

<< skrýt odpovědi

1. Jaký je hlavní mechanismus účinku fibrátů?
a) Blokují enzym HMG CoA‐reduktázu v játrech
b) Snižují střevní absorpci cholesterolu
c) Blokují receptory PPAR‐α v játrech, svalech, ledvinách, srdci a dalších orgánech
d) Jsou agonisté receptorů PPAR‐α v játrech, svalech, ledvi­nách, srdci a dalších orgánech
2. Z jakého důvodu jsou v léčbě kombinované dyslipidé­mie indikovány fibráty?
a) Snižují koncentraci HDL cholesterolu
b) Snižují koncentraci HDL cholesterolu, zvyšují koncent­race trigly­ceridů a LDL cholesterolu
c) Zvyšují koncentraci HDL cholesterolu, snižují koncen­trace triglyceridů a LDL cholesterolu
d) Snižují koncentrace HDL cholesterolu, triglyceridů a LDL cho­leste­rolu
3. Z jakého důvodu je v léčbě kombinované dyslipidémie indikován fenofibrát?
a) Upravuje tzv. aterogenní triádu dyslipidémie
b) Zlepšuje inzulinovou rezistenci a kontrolu glykémie
c) Redukuje renální komplikace diabetu včetně diabetické nefropatie
d) Redukuje oční komplikace diabetu včetně diabetické re­tino­­patie
e) Platí vše výše uvedené
4. Jaké účinky prokázaly fibráty druhé generace v dosud provedených prospektivních klinických studiích?
a) Dlouhodobou bezpečnost
b) Nezvyšovaly výskyt cholecystolithiázy
c) Nezvyšovaly výskyt nádorů ani úmrtí na jiná než kardio­vaskulární onemocnění
d) Zlepšovaly diabetickou nefropatii
e) Platí vše výše uvedené
5. Který z níže uvedených faktorů vypovídá o nutnosti urologického vyšetření v rámci diagnostiky hemato­spermie?
a) Dlouhodobá sexuální abstinence
b) Vymizení hematospermie po léčbě sexuálně přenosné infekce
c) Nižší věk
d) Přetrvávající, recidivující nebo závažné krvácení
6. 65letý muž se dostaví k vyšetření pro vícečetné epizody hematospermie. Uvádí, že v poslední době měl určité obtíže s močením. Která z následujících příčin hemato­spermie je u něj nejpravděpodobnější?
a) Benigní hyperplazie prostaty
b) Epididymitida
c) Pseudohematospermie
d) Nadměrná masturbace
7. 25letý pacient prodělal dvě epizody hematospermie. Popírá rizikové faktory pro sexuálně přenosné infekce a s nimi spojené příznaky. Který/které z níže uvedených kroků je třeba učinit?
a) Jsou‐li výsledky vstupních vyšetření negativní, ujistěte jej, že je v pořádku
b) Pátrejte po rezistenci v oblasti varlat
c) Proveďte vyšetření moči
d) Odešlete jej na urologii
8. Který z uvedených údajů o účincích HDL není správný?
a) Částice HDL se významně podílejí na reverzním trans­portu cholesterolu
b) Geneticky podmíněné hyperalfalipoproteinémie jsou asociovány s předčasnou aterosklerózou
c) Zvýšená plazmatická koncentrace HDL není vždy ukaza­telem nižšího kardiovaskulárního rizika
d) U diabetiků se vyskytují proaterogenní částice HDL
9. Které (která) z uvedených léčiv nejvíce zvyšují plazma­tickou koncentraci HDL?
a) Fibráty
b) Statiny
c) Deriváty kyseliny nikotinové
d) Inhibitory CETP
10. K jaké průměrné změně systolického TK došlo během podávání torcetrapibu ve studii ILLUMINATE?
a) K vzestupu sTK o 5 mm Hg
b) Nedošlo k žádné změně
c) K poklesu sTK o 5 mm Hg
d) K poklesu sTK o 8 mm Hg
11. 65letá žena s artritickou bolestí dobře odpovídá na léč­bu­ NSA; zároveň ale trpí dyspepsií horního typu a ptá se, zda by vzhledem k riziku krvácení do trávicího traktu neměla NSA raději vysadit. Které z následují­cích tvrzení lze z hlediska formulace rady určené této pacientce označit za nejvhodnější?
a) Kombinace misoprostolu a NSA je spojena se zvýšeným rizikem ­krvácivých komplikací souvisejících s vředovou chorobou
b) Existuje přesvědčivá korelace mezi výskytem dyspeptic­kých příznaků a klinicky významných ulcerací
c) Užívání celecoxibu namísto NSA vede k významnému poklesu rizika vředové choroby
d) Kombinace inhibitoru protonové pumpy a NSA pravdě­podobně snižuje riziko rozvoje vředové choroby
12. Který z níže uvedených výroků o perioperační léčbě kyselinou acetylsalicylovou (ASA) platí?
a) Měla by být u všech pacientů přerušena
b) Neměla by být přerušena u vysoce rizikových osob, které nedávno prodělaly infarkt myokardu nebo jimž byl ne­dávno zaveden koronární stent
c) Má‐li být před operací léčba ASA přerušena, je třeba ji vysadit 1–2 dny před zákrokem
d) Měla by být zahájena u osob s nízkým rizikem kardiovas­kulárních onemocnění
13. Dlouhodobá léčba NSA vede:
a) Ke zvýšení TK pouze u hypertoniků, vzestup však je vý­znamný pouze při podávání kyseliny acetylsalicylové
b) Ke zvýšení TK pouze u normotoniků
c) Ke zvýšení TK pouze u hypertoniků při léčbě všemi anti­hypertenzivy, vzestup je však klinicky nevýznamný
d) Ke zvýšení TK u hypertoniků i normotoniků, zvýšení TK je klinicky významné
14. Kombinace ibuprofenu s kyselinou acetylsalicylo­vou:
a) Výrazně zvyšuje riziko selhání protidestičkového účinku
b) Výrazně zvyšuje riziko vzniku diabetes mellitus
c) Výrazně zvyšuje riziko metabolického syndromu
d) Všechny odpovědi jsou správné

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky