Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2011
vydáno: 25.04.2011

<< skrýt odpovědi

1. Které z následujících tvrzení neplatí?
a) Přibližně 9 % populace Severní Ameriky a západní Evropy trpí klinickými příznaky astmatu a 7,7 % dospělých má CHOPN.
b) Kuřáctví i věk jsou silnými nezávislými prediktory CHOPN.
c) Výskyt astmatu u jednoho z rodičů vede ke stonásobnému zvýšení rizika této choroby.
d) Úloha terapeutických pokusů v diagnostice astmatu a CHOPN je u dospělých velmi omezená.
2. Co může vyplynout ze stanovení nesprávné diagnózy CHOPN u pacienta trpícího astmatem? (vyberte všechny správné odpovědi)
a) Pacientovi bude upřena protizánětlivá terapie.
b) Pacientovi bude zbytečně doporučeno, aby přestal ­ kouřit.
c) Pacient získá příliš optimistický dojem ohledně své prognózy, neboť ta je u CHOPN obecně lepší než u astmatu.
d) Vlivem nesprávné léčby astmatu dojde ke zvýšení rizika jeho budoucích exacerbací.
3. Který z níže uvedených výroků týkajících se spirometrie je pravdivý?
a) Interpretace výsledků spirometrie je snadná a přímočará, v praxi není zatížena významnými chybami.
b) Spirometrie prováděná před aplikací bronchodilatancia vede k nadměrně častému stanovení diagnózy CHOPN.
c) U CHOPN na rozdíl od astmatu platí, že reverzibilita obstrukce dýchacích cest může u téhož nemocného mezi jednotlivými vyšetřeními kolísat.
d) Při interpretaci výsledků spirometrie není třeba zohledňovat věk nemocného.
4. Který projev migrény není součásti mnemotechnického dotazníku POUND?
a) Pulsující charakter bolesti
b) Přecitlivělost na světlo a hluk
c) Nausea či zvracení
d) Jednostraná lokalizace bolesti
5. Které z následujících léčiv je kontraindikováno pro léčbu těžkého migrenózního záchvatu u gravidní pacientky v 10. týdnu gravidity?
a) Paracetamol
b) Kyselina acetylsalicylová
c) Ergotamin
d) Sumatriptan
6. Který z následujících bodů není známkou možné sekundarity u náhle vzniklé bolesti hlavy (viz tabulku Management of Acute Migraine Headache)
a) Věk pacienta vyšší než 50 let
b) Abnomální neurologický nález
c) Pravidelné opakování této bolesti
d) Zvyšující se intenzita či frekvence bolestí
7. Který z následujících faktorů je spojen s nejvyšším relativním rizikem pro cévní mozkovou příhodu u pacientů s fibrilací síní?
a) Arteriální hypertenze
b) Systolický krevní tlak > 160 mm Hg
c) Diabetes mellitus
d) Cévní mozková příhoda nebo TIA v anamnéze
8. Které z následujících metod jsou vhodné ke sledování účinnosti dabigatran etexilatu?
a) Protrombinový čas
b) Ekarinový čas
c) aPPT
d) Aktivita inhibitorů trombinu
9. Který z následujících údajů o rivaroxabanu není ­správný?
a) Patří do skupiny inhibitorů koagulačního faktoru Xa
b) Biologická dostupnost po perorálním podání činí 80 %
c) Eliminace probíhá převážně játry
d) Nevyžaduje pravidelné laboratorní kontroly
10. Který z následujících údajů o dlouhodobé léčbě warfarinem je správný?
a) Riziko tromboembolie je nejnižší v prvních třech měsících léčby.
b) Riziko krvácení je nejvyšší v prvním roce léčby.
c) Variabilita INR není spojena s rizikem cévní mozkové příhody.
d) Riziko intrakraniálního krvácení je zvýšeno dvojnásobně.
11. Které z následujících faktorů významně ovlivňují účinnost antagonistů vitaminu K?
a) Příjem vitaminu K potravou
b) Lékové interakce
c) Genetické vlivy
d) Všechny uvedené faktory
12. Které z následujících markerů informují o enterální resorpci cholesterolu?
a) Campesterol
b) Sitosterol
c) Lathosterol
d) Všechny tři markery
13. Který z následujících údajů o změněné homeostáze cholesterolu během léčby statiny je správný?
a) Vzestup endogenní syntézy i enterální resorpce cholesterolu
b) Vzestup syntézy, pokles resorpce
c) Pokles syntézy i resorpce
d) Pokles syntézy, vzestup resorpce
14. Který z následujících údajů o účinnosti statinů je správný? Podle některých studií jsou statiny méně účinné u pacientů, kteří mají před zahájením léčby:
a) Zvýšenou endogenní syntézu a sníženou enterální resorpci cholesterolu
b) Zvýšenou syntézu i resorpci
c) Sníženou syntézu a zvýšenou resorpci
d) Sníženou syntézu i resorpci
15. Jaké procento jedinců s geneticky podmíněnou zvýšenou enterální resorpcí sterolů se pravděpodobně vyskytuje v populaci?
a) 2 %
b) 10 %
c) 15 %
d) 25 %

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky