Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2005
vydáno: 22.02.2005

<< skrýt odpovědi

1. Rizikovými faktory pro výskyt deprese ve vyšším věku jsou:
a) Ženské pohlaví
b) Parkinsonova nemoc
c) Cévní mozková příhoda
d) Všechny uvedené možnosti
2. Který znásledujících jevů nelze považovat za důsledek deprese?
a) Sebevraždu
b) Zvýšení iniciativy a energie
c) Nedostatečnou spolupráci během rehabilitace po operaci kyčelního kloubu
d) Zvýšenou úmrtnost na akutní infakrt myokardu
3. Které znásledujících tvrzení týkající se selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu neplatí?
a) Většina znich (kromě paroxetinu) má miminální afinitu k muskarinovým receptorům
b) V případě předávkování představují menší nebezpečí než tricyklická antidepresiva
c) Nijak významně neinhibují izoenzym CYP3A3/4
d) Fluoxetin a paroxetin významně inhibují izoenzym CYP2D
4. Extrapyramidové příznaky patří mezi časté nežádoucí účinky:
a) Haloperidolu
b) Olanzapinu
c) Quietapinu
d) Ziprasidonu
5. Které znásledujících tvrzení ohledně volby antipsychotika druhé generace platí?
a) Volba antipsychotika má vysokou prediktivní hodnotu z hlediska budoucího rozvoje DM 2.typu
b) Dávkování antipsychotik druhé generace se má vždy řídit údaji vpříbalovém letáku
c) Při podání ziprasidonu se vyskytují torsades de pointes a dochází knečekaným úmrtím
d) Rozdíly vúčinnosti a snášenlivosti mezi jednotlivými pacienty jsou větší než rozdíly mezi různými léčebnými skupinami vrandomizovaných klinických studiích
6. Které znásledujících léčiv schválil Úřad pro potraviny a léky USA kléčbě akutní agitace podmíněné schizofrenií?
a) Intramuskulární olanzapin
b) Perorální olanzapin
c) Perorální ziprasidon
d) Všechna výše uvedená
7. Které zuvedených faktorů jsou nejčastější příeinou progrese chronického onemocnění ledvin?
a) Arteriální hypertenze
b) Diabetes mellitus
c) Dislipidémie
d) Renální osteodystrofie
8. Progresi chronického onemocnění ledvin zpomaluje léčba:
a) Arteriální hypertenze
b) Diabetu
c) Anémie
d) Všech uvedených komplikací
9. Která zuvedených trvzení oanémii při chronickém onemocnění ledvin jsou pravdivá?
a) Doporučená cílová koncentrace hemoglobinu je 110až 120g/l
b) Anémie je normocytová a normochromní
c) Suplementace preparáty železa je indikována u pacientů s koncentrací ferritinu pod 100µg/l
d) Erytropoetin je indikován upacientů vpredialyzační fázi upacientů sanginózními obtížemi závislými na anémii nebo upacientů se závažnou anémií
10. Které znásledujících příznaků se často vyskytují včasné fázi roztroušené sklerózy?
a) Parestezie
b) Poruchy svalové koordinace
c) Bolest za očním bulbem
d) Všechny uvedené příznaky
11. Který zuvedených nálezů na magnetické rezonanci mozku budí největší podezření na roztroušenou sklerózu?
a) Léze pouze ve frontálních oblastech mozku
b) Léze v blízkosti mozkových komor
c) Postižení v celém rozsahu příčného řezu
d) Nápadný otok míchy
12. Které znásledujících léčiv či postupů má klíčový význam vléčbě akutních atak roztroušené sklerózy?
a) Amitriptylin
b) Intratekální baclofen
c) Kortikoidy
d) Amantadin
13. Nejčastější příčinou akutní perikarditidy je:
a) Virová infekce
b) Bakteriální infekce
c) Malignita
d) Tuberkulóza
14. Která znásledujících změn na EKG není typická pro akutní perikarditidu?
a) Normální vlny T
b) Inverze vln T
c) Patologické kmity Q
d) Elevace úseku ST
15. U kterých forem akutní perikarditidy je indikována diagnostická punkce výpotku?
a) Virová
b) Bakteriální
c) Tuberkulózní
d) Všechny uvedené
16. Které zuvedených testů slouží jako markery hepatocelulárního poškození?
a) ALT - alanin aminotransferáza
b) ALP - alkalická fosfatáza
c) GMT - glutamát dehydrogenáza
d) Protrombinový (Quickův čas)
17. Které zuvedených poruch jsou rizikovým faktorem pro rozvoj nealkoholické steatohepatitidy?
a) Diabetes mellitus 2.typu
b) Hypertriglyceridémie
c) Jejunoileální bypass
d) Vše z uvedeného
18. Který zuvedených není rizikovým faktorem pro infekci virem hepatitidyC?
a) I.v. toxikománie
b) Užívání cannabis
c) Krevní převody provedené do roku 1992
d) Sexuální promiskuita

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky