Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medicína po promoci

Medicína po promoci

Aktuální číslo:2/2021
Datum vydání:30. 6. 2021
Periodicita:4 čísla ročně
Rozsah:70–80 stran
Cena:420 Kč/rok
Informace o titulu | Redakční rada | Pokyny pro autory | Archiv | Inzerce | Předplatné | Kontakty

Pokyny pro autory

Časopis Medicína po promoci byl v červnu 2008 Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR zařazen do Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v České republice, která jsou hodnocena na úrovni časopisů impaktovaných.

Časopis Medicína po promoci je časopisem odborným, recenzovaným a určeným odborné veřejnosti. Redakce přijímá k publikování příspěvky vhodné pro klinickou praxi, tj. zejména přehledové práce a kasuistiky. Pokud není spoluautorem přednosta kliniky či vedoucí oddělení, bylo by vhodné uvést jeho imprimatur.

Zpracování rukopisu:

  1. Text příspěvku musí být napsán na PC v textovém editoru MS Word, bez grafické úpravy (tj. se zarovnáním vlevo, bez odsazování odstavců). Článek by měl mít rozsah 8–10 normostran, normostranou se rozumí 30 řádků x 60 znaků na stránce.
  2. Je možno připojit k článku tabulky, obrázky, grafy atd. Obrázky redakce přijme buď v kvalitní tiskové podobě (300 dpi) – fotografie, diapozitivy, nebo v elektronické podobě (formáty jpg, tif, gif, eps). U obrázků je třeba vyznačit autorství; není možno zahrnout obrázky, ke kterým autoři článku nemají autorská práva.
  3. Speciální symboly, řecká písmena je třeba vypsat, do symbolů se převádějí až v grafickém programu. V případě použití zkratek musí být uvedeno výstižné vysvětlení, popř. zkratky neuvádět.
  4. Zaslat článek na e-mail: nesporova@tribune.cz, popř. jeden výtisk s podpisem autora na adresu redakce MEDICAL TRIBUNE CZ, Třebohostická 9, 100 00 Praha 10.

Náležitosti rukopisu:

  1. Výstižný název práce.
  2. V záhlavní uvést jméno a příjmení autora (autorů) vč. titulů, přesný název pracoviště.
  3. Souhrn – stručné shrnutí obsahu článku v rozsahu asi 10 řádků v češtině i angličtině + Klíčová slova.
  4. Uvést seznam literatury dle mezinárodních standardů. Odkazy číslujte arabskými číslicemi v pořadí, v němž se v textu poprvé objevily.
  5. Vlastní text článku: Názvy jednotlivých kapitol – tučně, podkapitoly podtrženě atd. Číslované odkazy na tabulky a obrazovou dokumentaci je třeba zvýraznit v textu tučně (např. tab. 1, obr. 1 atd.). Úvod a závěr není třeba označit titulkem, stačí samostatný odstavec.
  6. Za článek připojte doprovodné tabulky a popisky obrazové dokumentace, očíslované v souladu s odkazy ve vlastním textu.

Prosíme autora, aby k článku přiložil i svoji vizitku, popř. v článku uvedl adresu, telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu – nutné pro autorské korektury článku před publikací v časopise!!!

O přijetí práce do tisku rozhoduje předseda redakční rady na základě recenzních posudků. Redakce si vyhrazuje právo vrátit nabídnutý rukopis, který neprojde oponenturou. U přijatých článků si redakce vyhrazuje právo jazykové úpravy. S případnými odbornými poznámkami oponentů budou autoři seznámeni. Před definitivním odesláním do tisku obdrží autoři práci k provedení korektur.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky